STATUT STOWARZYSZENIA

Liderki innowacji


Rozdział I.

Postanowienia ogólne

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Liderki innowacji, dalej zwane “Stowarzyszeniem” działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 210, ze zm.) oraz postanowień niniejszego Statutu. Hasło główne Stowarzyszenia: Wspieramy przyszłość polskiej wsi.

 1. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, realizującym swoje cele statutowe związane ze sprawami tj.:

*wspieranie i upowszechnianie problematyki kobiecej;

*edukacja prawna, społeczna i zawodowa kobiet;

*działalność na rzecz kobiet oraz współpracy międzypokoleniowej;
*przeciwdziałanie zjawiskom i kulturze przemocy, zwłaszcza domowej, mobbingu, wykorzystania ekonomicznego, psychicznego i seksualnego;
*integracji, reintegracji zawodowej i społecznej kobiet  zagrożonych wykluczeniem społecznym;

*działania dotyczące kobiet z terenów wiejskich i miast do 50tys. mieszkańców:

– promocja liderek;

– aktywizacja społeczna i zawodowa oraz integracja w ramach środowisk lokalnych i krajowych;

– przełamywanie stereotypów w wizerunku kobiet;

– szkolenia producentów i przetwórców artykułów rolno – spożywczych działających w ramach stowarzyszenia

– realizacją działań mających na celu informowanie o jakości i cechach, w tym zaletach, artykułów rolno-spożywczych tj. mięso wieprzowe, mięso wołowe, mięso drobiowe, mleko i jego przetwory, ryby, oleje;

– realizacją działań mających na celu promocję spożycia artykułów rolno-spożywczych wytwarzanych przez członków stowarzyszenia;

– udział w wystawach i targach związanych z chowem lub hodowlą zwierząt oraz produkcją lub przetwórstwem artykułów rolno-spożywczych.

 1. Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa. Stowarzyszenie działa na terenie całego kraju Rzeczypospolitej Polskiej. Ewentualna działalność na terenie innego państwa, oznacza konieczność poszanowania i działania, w oparciu o prawo również tego kraju.
 2. Stowarzyszenie jest zarejestrowane w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego i posiada osobowość prawną.
 3. Stowarzyszenie może być członkiem innych organizacji o podobnym profilu działania – na zasadach pełnej autonomii.
 4. Z poszanowaniem odpowiednich przepisów prawa, Stowarzyszenie może używać własnych:
 5. pieczęci;
 6. innych oznakowań;
 7. znaków graficznych.
 8. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.
 9. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków.
 10. Do prowadzenia swoich spraw, stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.

Rozdział II.

Cele i formy działania

 1. Celem działania Stowarzyszenia jest:

Działanie na rzecz kobiet, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkanek terenów wiejskich i miast do 50 000 mieszkańców w zakresie:

*wzmacniania pozycji kobiet w społeczeństwie;

*szerokiej promocji działalności, przedsięwzięć, inicjatyw o zasięgu lokalnym i krajowym;

*aktywizacji, edukacji oraz wspierania rozwoju osobistego i zawodowego;

*integracji kobiet w ramach środowisk lokalnych i krajowych;

*przygotowania mieszkańców terenów wiejskich do tzw. zielonej transformacji, czyli do wdrażania wytycznych Europejskiego Zielonego Ładu;

*promowania ekologicznego stylu życia oraz gospodarowania i działalności w zgodzie z naturą, w poszanowaniu środowiska naturalnego;

*informowania o możliwościach skorzystania z różnego rodzaju form wsparcia z funduszy krajowych oraz europejskich na działalność, prowadzenia gospodarstwa czy wprowadzania innowacyjnych rozwiązań;

*realizacja działań (zadań) mających na celu promocję i wzrost spożycia artykułów rolno-spożywczych;

*edukacji prawnej, społecznej i zawodowej;

*wspierania przyszłości polskiej wsi;

*badania sytuacji kobiet, pod względem socjologicznym i kulturowym.

 1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

*organizowanie dla kobiet różnego typu akcji edukacyjnych, promocyjnych, szkoleń – w tym szkoleń on line, warsztatów, spotkań, webinarów, networkingów;

*badania naukowe, badania rynku i opinii publicznej, badania sytuacji kobiet pod względem zjawisk socjologicznych i kulturowych;

*prowadzenie działalności informacyjnej dla organizacji pozarządowych
działających w obszarze aktywizacji społecznej i zawodowej;

*prowadzenie interaktywnej strony internetowej oraz profili w portalach społecznościowych;

*wydawanie książek, broszur, ulotek oraz innych nośników informacji, pamięci masowej;

*przygotowanie spotów oraz kampanii promocyjnych;

*współprodukcję programu telewizyjnego promującego liderki wiejskie oraz z miast do 50 000 mieszkańców;

*współpracę z podmiotami bezpośrednio związanymi z terenami wiejskimi i miastami do 50 000 mieszkańców oraz kobietami, takimi jak m.in. jednostki naukowe, badawcze, ministerstwa, ośrodki doradztwa rolniczego, organizacje, stowarzyszenia;

*pozyskiwanie środków na realizację zadań promocyjnych w obszarze artykułów rolno-spożywczych.

PKD

-PKD 94.99.Z.

-PKD 88.99.Z

-PKD 90.0

-PKD 94.12.Z

Rozdział III.

Członkowie, ich prawa i obowiązki

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne.

 1. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.
 2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
 3. Członków zwyczajnych;
 4. Członków wspierających;
 5. Członków honorowych;
 6. Członkiem zwyczajnym może być każda osoba, która złożyła deklarację członkowską na piśmie.
 7. Nie później niż w terminie 2 miesięcy od otrzymania pisemnej deklaracji członkowskiej, Zarząd Stowarzyszenia podejmuje uchwałę w sprawie nowego członka zwyczajnego Stowarzyszenia.
 8. Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna, która deklaruje pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
 9. Nie później niż 2 miesiące od otrzymania przez Zarząd Stowarzyszenia deklaracji członkowskiej, Walne Zebranie lub Zarząd, podejmują uchwałę o przyjęciu nowego członka wspierającego do Stowarzyszenia.
 10. Członkiem honorowym może być każda osoba, która wniosła znaczny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
 11. Członkowie honorowi są przyjmowani na podstawie decyzji Zarządu Stowarzyszenia.
 12. Członkowie zwyczajni mają prawo:
 13. biernego i czynnego udziału w wyborach do władz Stowarzyszenia;
 14. organizowania i brania udziału we wszelkiej działalności Stowarzyszenia;
 15. brania udziału w zebraniach i wszelkich wydarzeniach organizowanych lub związanych z działalnością Stowarzyszenia.
 16. zgłaszania wniosków co do podejmowania lub podejmowanych działań przez Stowarzyszenie.
 17. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
 18. udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów;
 19. uczestniczenia w Walnych Zebraniach członków Stowarzyszenia;
 20. przestrzegania statutu i wszystkich uchwał władz Stowarzyszenia.
 21. Członkowie wspierający i honorowi, nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego. Mogą brać udział w Walnym Zebraniu, służąc głosem doradczym. Pozostałe uprawnienia członków zwyczajnych, są właściwe również dla członków wspierających i honorowych.
 22. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywać się ze złożonych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia, przestrzegać Statut oraz uchwały władz Stowarzyszenia.
 23. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia są zwolnieni z obowiązku opłacania lub wnoszenia składek.
 24. Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu następuje na skutek:
 25. Pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu Stowarzyszenia.
 26. Wykluczenia członka przez Zarząd z powodów:
 27. łamania postanowień statutu i nie stosowania się do  uchwał władz Stowarzyszenia”
 28. notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia przez okres co najmniej kolejnych 6 miesięcy;
 29. na pisemny wniosek co najmniej 1/5 członków Stowarzyszenia.
 30. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądowego.
 31. śmierci członka Stowarzyszenia lub utraty osobowości prawnej przez członka Stowarzyszenia, który jest osobą prawną.
 32. Zarząd podejmuje uchwałę o wykluczeniu lub przyjęciu rezygnacji, na najbliższym posiedzeniu.
 33. Od uchwały Zarządu Stowarzyszenia, w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa Stowarzyszenia, zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania złożone w terminie 14 dni od dnia otrzymania uchwały. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział IV.

Władze Stowarzyszenia

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
 2. Walne Zebranie;
 3. Zarząd;
 4. Komisja Rewizyjna;
 5. Kadencja Władz Stowarzyszenia trwa: 4 lata.
 6. Wybór władz odbywa się na posiedzeniu Walnego Zebrania w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Walne Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
 7. Członkowie władz mogą sprawować swoje funkcje dłużej niż jedną kadencję.
 8. Zmniejszenie się składu władz Stowarzyszenia w czasie trwania kadencji powoduje konieczność powołania innych osób na ich miejsce, które może być dokonane poprzez pozostałych członków organu, który uległ zmniejszeniu.
 9. W razie istotnego zmniejszenia się składu organu, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, co najmniej o połowę składu tego organu, niezbędne jest przeprowadzenie kolejnych wyborów przez Walne Zebranie.
 10. Uchwały władz Stowarzyszenia są podejmowane w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 11. Jeśli podjęcie uchwały wymaga przeprowadzenia głosowania w dwóch turach, w pierwszej turze obowiązują zasady podejmowania uchwał, opisane w ustępie poprzednim, w drugiej turze nie wymaga się obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

Podrozdział I. Walne Zebranie

 1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, które podejmuje najważniejsze decyzje w formie uchwał Stowarzyszenia.
 2. W Walnym Zebraniu biorą udział:
 3. członkowie zwyczajni, dysponujący biernym i czynnym prawem wyborczym w głosowaniach przeprowadzanych podczas obrad Walnego Zebrania;
 4. członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście, którzy dysponują głosem doradczym, nie mają biernego ani czynnego prawa wyborczego w głosowaniach przeprowadzanych podczas obrad Walnego Zebrania.
 5. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 6. Zwyczajne Walne Zebranie odbywa się raz w roku i jest zwoływanie przez Zarząd Stowarzyszenia.
 7. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwołane nie później niż w ciągu miesiąca od daty podjęcia inicjatywy lub zgłoszenia wniosku.
 8. Co 4 lata Zarząd zwołuje zwyczajne Walne Zebranie, na którym przeprowadza się wybory na członków władz Stowarzyszenia.
 9. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
 10. z własnej inicjatywy;
 11. na wniosek Komisji Rewizyjnej;
 12. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 13. Zarząd zawiadamia członków Stowarzyszenia o terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, co najmniej 14 dni przed terminem wyznaczonym na przeprowadzenie Walnego Zebrania.
 14. Brak wymaganego kworum podczas obrad Walnego Zebrania powoduje konieczność rozwiązania odbywającego się Walnego Zebrania i wyznaczenia przez Zarząd innego terminu na przeprowadzenie Walnego Zebrania, które powinno się odbyć nie później niż w terminie miesiąca od dnia odbycia się Walnego Zebrania, na którym zabrakło wymaganego kworum. Brak wymaganego kworum na drugim wyznaczonym Walnym Zebraniu nie powoduje konieczności jego rozwiązania i wyznaczenia nowego terminu: Walne Zebranie przeprowadza głosowanie mimo braku kworum.
 15. Walne Zebranie:
 16. wybiera i odwołuje władze Stowarzyszenia;
 17. określa działania i rozwój Stowarzyszenia;
 18. uchwala regulamin obrad Walnego Zebrania;
 19. podejmuje uchwały w sprawie nadania członkostwa honorowego;
 20. na wniosek Komisji Rewizyjnej udziela absolutorium Zarządowi;
 21. rozpatruje i zatwierdza sprawozdania władz Stowarzyszenia;
 22. rozpatruje odwołania od uchwał Zarządu;
 23. uchwala zmiany statutu;
 24. podejmuje uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

Podrozdział II.

Zarząd

 1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia oraz reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
 2. Zarząd składa się z 5 członków zwykłych, w tym prezesa, wybranego przez Zarząd na pierwszym zwołanym posiedzeniu.
 3. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za pełnione funkcje.
 4. Posiedzenie Zarządu zwołuje prezes Zarządu. Posiedzenia odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.
 5. Zarząd:
 6. kieruje bieżącymi działaniami Stowarzyszenia;
 7. reprezentuje Stowarzyszenie wobec osób trzecich oraz realizuje działania w imieniu Stowarzyszenia; do składania oświadczeń i zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia wymagane jest zgodne działanie dwóch członków Zarządu,
 8. zwołuje Walne Zebranie;
 9. realizuje uchwały podjęte przez Walne Zebranie;
 10. prowadzi gospodarkę finansową Stowarzyszenia;
 11. zarządza majątkiem Stowarzyszenia;
 12. przyjmuje i pozbawia członkostwa członków Stowarzyszenia;

Podrozdział III.

Komisja Rewizyjna

 1. Komisja Rewizyjna jest to organ władzy Stowarzyszenia, który sprawuje kontrolę nad działalnością Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z co najmniej 2 osób, w tym z przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, który jest wybierany przez Komisję Rewizyjną na jej pierwszym posiedzeniu.
 3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwoływane są przez jej przewodniczącego, nie rzadziej niż raz na rok.
 4. Członek Stowarzyszenia będący pracownikiem Stowarzyszenia nie może kandydować lub pełnić funkcji członka Komisji Rewizyjnej.
 5. Komisja Rewizyjna:
 6. kontroluje działalność Stowarzyszenia;
 7. kontroluje działalność Zarządu, w tym sprawozdania i bilanse przyjęte przez Zarząd;
 8. sporządza sprawozdania wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i jego Zarządu, które jest rozpatrywane na Walnym Zebraniu.
 9. wnioskuje o udzielenie absolutorium Zarządowi przez Walne Zebranie;
 10. może wnioskować o zwołanie zwyczajnego Walnego Zebrania, w razie braku zwołania go przez Zarząd w określonym w statucie terminie;
 11. może wnioskować o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania;
 12. może wnioskować o pozbawienie członkostwa w Zarządzie, w razie bezczynności członka Zarządu;
 13. może wnioskować o odwołanie całego Zarządu Stowarzyszenia, w razie jego bezczynności.

Rozdział V.

Majątek i gospodarka finansowa Stowarzyszenia

 1. Stowarzyszenie uzyskuje środki finansowe na działania statutowe Stowarzyszenia ze środków z funduszy publicznych, europejskich programów pomocowych, grantów, kontraktów, zlecenia usług, świadczeń członków wspierających, darowizn, odsetek od kapitału, lokat, akcji, odpisów na 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, ze zbiórek publicznych, kampanii, nawiązek sądowych, spadków, zapisów, sponsoringu, dochodów z działalności gospodarczej lub dochodów z działalności odpłatnej z pożytku publicznego.
 2. Wszelkie środki pieniężne, mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
 3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Decyzję w sprawie nabywania, zbywania lub obciążania majątku Stowarzyszenia, podejmuje Zarząd.
 5. Zabrania się:
 6. udzielania pożyczek lub zabezpieczeń majątkowych z majątku należącego do Stowarzyszenia, w stosunku do jego członków, członków organów Stowarzyszenia i pracowników oraz osób, z którymi pozostają oni w związku małżeńskim, wspólnym pożyciu, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa, przysposobienia, opieki lub kurateli;
 7. przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz osób wymienionych w poprzednim punkcie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności przekazania majątku Stowarzyszenia bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
 8. wykorzystania majątku Stowarzyszenia na cel inny niż statutowy;
 9. zakupu towarów lub usług od podmiotów wskazanych w punkcie A. niniejszego ustępu, na zasadach mniej korzystnych np. po cenach wyższych niż zasady lub ceny rynkowe.
 10. Zarząd może podjąć decyzję w odrębnej uchwale o przekazaniu swojego majątku na podstawie umowy użyczenia, według art. 710 Kodeksu Cywilnego, jednostkom organizacyjnym posiadającym osobowość prawną. W przypadku likwidacji jednostki, majątek wcześniej jej przekazany, przejmuje Zarząd.
 11. Umowy, pełnomocnictwa oraz wszelkie oświadczenia woli, które pociągają za sobą zobowiązania pieniężne lub zmianę majątku Stowarzyszenia, wymagają dla swojej ważności podpisów co najmniej dwóch członków Zarządu lub dwóch innych osób upoważnionych przez Zarząd w formie uchwały.


Rozdział VI.

Przepisy ogólne i końcowe

 1. Zmiana statutu Stowarzyszenia lub rozwiązanie Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały podjętej przez Walne Zebranie większością 2/3 głosów przy obecności:
 2. w pierwszym terminie – co najmniej połowy liczby członków Stowarzyszenia;
 3. w drugim terminie – zwykłą większością głosów, lecz przy obecności nie mniej niż 1/4 liczby członków Stowarzyszenia.
 4. Wraz z uchwałą o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powołaniu Komisji Likwidacyjnej.
 5. W razie, gdyby którekolwiek z postanowień niniejszego Statutu, było lub miało stać się nieważne lub bezskuteczne, ważność całego Statutu w pozostałej części zostaje nienaruszona. W takim przypadku Strony zastąpią nieważne lub bezskuteczne postanowienie innym, które możliwie najwierniej oddaje zamierzony cel. Odpowiednio dotyczy to także ewentualnych luk w Statucie.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie, mają zastosowanie odpowiednie przepisy Prawa o Stowarzyszeniach oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

______________________

podpis pierwszego Członka Zarządu

______________________

podpis drugiego Członka Zarządu

______________________

podpis trzeciego Członka Zarządu

______________________

podpis czwartego Członka Zarządu

______________________

podpis piątego Członka Zarządu